نویسنده: ونسان ژوو

۱ نتیجه

عنوانبوطیقای رمان

نویسندهونسان ژوو

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ618ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۵۵+۱۹