نویسنده: وقار شیرازی

۱ نتیجه

عنوانمثنوی بهروز و بهرام

نویسندهوقار شیرازی

ناشریزدان

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ37ـ6545ـ964ـ 978

تعداد صفحات۱۶۴