نویسنده: هیوبرت دریفوس

۱ نتیجه

عنواندر ـ جهان ـ بودن: شرحی بر قسمت نخست وجود و زمان هایدگر

نویسندههیوبرت دریفوس

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک1ـ0335ـ06ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۴۶