نویسنده: هنری فرانکفورت

۱ نتیجه

عنوانتولد تمدن در خاور نزدیک

نویسندههنری فرانکفورت

ناشردنیای اقتصاد

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک5ـ16ـ8004ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۷۶