نویسنده: همادخت همایون

۱ نتیجه

عنوانگویش تودشک

نویسندههمادخت همایون

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ910ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۲۶+۱۵