نویسنده: هدی سیدحسین‌زاده

۱ نتیجه

عنوانتاریخ سیاسی خراسان در دورۀ جانشینان نادرشاه افشار

نویسندههدی سیدحسین‌زاده

ناشرماهریس

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک8ـ24ـ5665ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۳۲