نویسنده: هاوارد جکسون

۱ نتیجه

عنوانآشنایی با فرهنگ نویسی

نویسندههاوارد جکسون

ناشرکتاب بهار

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰

شابک9ـ69ـ7067ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۵+۲۴۷