نویسنده: هانس گئورگ گادامر

۲ نتیجه

عنوانمن که هستم و تو که هستی؟ شرحی بر مجموعۀ شعر «بلور تنفس» پاول سلان و دو مقالۀ دیگر

نویسندههانس گئورگ گادامر

ناشرمولی

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۲۰

شابک8ـ133ـ339ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۲+۱۷۰

عنواندیالوگ و دیالکتیک: هشت پژوهش هرمنوتیکی دربارۀ افلاطون

نویسندههانس گئورگ گادامر

ناشرنقره

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ7ـ96136ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۱۷