نویسنده: هانری کربن

۳ نتیجه

عنواناسلام در سرزمین ایران (دو مجلد)

نویسندههانری کربن

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ42ـ7009ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۳۲+۶۵۸

عنوانسیدحیدر آملی: شرح احوال، آثار و آراء و جهان‌شناسی

نویسندههانری کربن

ناشرحقیقت

تاریخ چاپ۱۳۸۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک6_07_5231_600_978

تعداد صفحات۲۰۲+۱۰

عنوانروابط حکمت اشراق و فلسفۀ ایران باستان

نویسندههانری کربن

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

تاریخ چاپ۱۳۸۵ (چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک3_06_8036_964

تعداد صفحات۸۴+۹۹