نویسنده: نیکلا وودز

۱ نتیجه

عنوانتوصیف گفتمان؛ راهنمای کاربردی برای تحلیل گفتمان

نویسندهنیکلا وودز

ناشرنویسه پارسی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک5ـ45ـ7030ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۹۲