نویسنده: نگار حسینی

۱ نتیجه

عنوانعلی نصیریان: نگاهی به زندگی و آثار

نویسندهنگار حسینی

ناشرفرهنگ معاصر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ164ـ105ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۴۸