نویسنده: نوام چامسکی

۲ نتیجه

عنوانبرنامه کمینه‌گرا

نویسندهنوام چامسکی

ناشرمدید

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ97ـ6376ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۹۴

عنواندربارۀ طبیعت و زبان

نویسنده نوام چامسکی

ناشرروزبهان

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک1_98_8175_964_978