نویسنده: نوئی‌دا ئی‌شیرو و دیگران

۱ نتیجه

عنوانپنج سفرنامه: ژاپنی‌های دیدارکننده از ایران در دهه 1920 میلادی

نویسندهنوئی‌دا ئی‌شیرو و دیگران

ناشرطهوری

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ33ـ5911ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۷۰