نویسنده: نماز حاتم به کوشش آرش ایرانپور

۱ نتیجه

عنوانتاریخ تاجیکان ورارود از دهۀ 1860 تا سال 1924

نویسندهنماز حاتم به کوشش آرش ایرانپور

ناشرشیرازه کتاب ما

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک1ـ36ـ7489ـ622ـ978

تعداد صفحات۶۲۴