نویسنده: نعمت‌الله فاضلی، امیر هاشمی مقدم

۱ نتیجه

عنوانبررسی متون طنزآمیز عامیانۀ فارسی (گونه‌شناسی شخصیت‌ها و کارکردهای داستان‌ها)

نویسندهنعمت‌الله فاضلی، امیر هاشمی مقدم

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک0ـ584ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۰۰