نویسنده: نسیم خلیلی

۲ نتیجه

عنوانطلای سیاه در مس داستان: درآمدی بر بازتاب نفت و غرب در ادبیات داستانی و خاطرات ایرانیان

نویسندهنسیم خلیلی

ناشرخزه

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک9ـ40ـ6913ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۹۰

عنوانرواداری فرهنگی در عصر مغولان

نویسندهنسیم خلیلی

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک2ـ403ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۳۸