نویسنده: نزاری قهستانی به کوشش محمود رفیعی

۱ نتیجه

عنوانادب‌نامه

نویسندهنزاری قهستانی به کوشش محمود رفیعی

ناشرهیرمند

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ293ـ408ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۲۴