نویسنده: ناهید محمدی

۱ نتیجه

عنوانکلهرنامه: ادبیات فولکوریک کلهر

نویسندهناهید محمدی

ناشردستان

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک8_94_2987_964_978

تعداد صفحات۲۶۸