نویسنده: ناصر مطلب‌زاده

۱ نتیجه

عنوانرویکردهای سیاسی در نقد ادبی

نویسندهناصر مطلب‌زاده

ناشرتیسا

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک3ـ58ـ7683ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۱۸