نویسنده: ناصر عظیمی

۲ نتیجه

عنوانتاریخ گیلان؛ از برآمدن سردار سپه تا برافتادن رضاشاه

نویسندهناصر عظیمی

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپرشت

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ646ـ190ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۰۵

عنوانتاریخ گیلان از آغاز تا پایان حکومت‌های محلی خان‌سالار

نویسندهناصر عظیمی

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپرشت

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ406ـ190ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۳۰