نویسنده: ناصر تکمیل‌همایون

۲ نتیجه

عنوانجایگاه علمی طبری در تاریخ نگاری اسلامی (از مجموعۀ «از ایران چه می‌دانم؟؛ 160»)

نویسندهناصر تکمیل‌همایون

ناشردفتر پژوهش های فرهنگی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ575ـ379ـ964ـ978

تعداد صفحات۸۶

عنوانایرانِ جان: هویت فرهنگی و ملی ایرانیان

نویسندهناصر تکمیل‌همایون

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰

شابک7ـ08ـ7754ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۷۱