نویسنده: نادیا معقولی

۲ نتیجه

عنوانمرگ آگاهی در ادب فارسی

نویسندهنادیا معقولی

ناشرمهر نوروز

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ732202ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۷۲

عنوانسیمای مرگ در اساطیر

نویسندهنادیا معقولی

ناشرمهر نوروز

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک1ـ81ـ7261ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۰۸