نویسنده: نادر ابراهیمی

۶ نتیجه

عنوانبراعت استهلال یا خوش‌آغازی بر ادبیات داستانی

نویسندهنادر ابراهیمی

ناشرروزبهان

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ070ـ174ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۳۰

عنوانلوازم نویسندگی

نویسندهنادر ابراهیمی

ناشرروزبهان

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ092ـ174ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۲۷

عنوانمقدمه‌ای بر آرایش و پیرایش کتاب‌های کودکان 5

نویسندهنادر ابراهیمی

ناشرروزبهان

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ072ـ174ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۲۵

عنوانمقدمه‌ای بر مصورسازی کتاب‌های کودکان 3 ـ 4

نویسندهنادر ابراهیمی

ناشرروزبهان

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ074ـ174ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۳۳

عنوانمقدمه‌‌ای بر مراحل خلق و تولید ادبیات کودکان 2

نویسندهنادر ابراهیمی

ناشرروزبهان

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ073ـ174ـ600ـ978

تعداد صفحات۹۸

عنوانمقدمه‌ای بر فارسی‌نویسی برای کودکان

نویسندهنادر ابراهیمی

ناشرروزبهان

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ083ـ174ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۰