نویسنده: میرمجید عمرانی

۱ نتیجه

عنوانچکادنشین والا: واکاوی نمایشنامه‌های مدرن ایبسن

نویسندهمیرمجید عمرانی

ناشرمهراندیش

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ58ـ7471ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۱۶