نویسنده: میرزا ابوطالب فندرسکی

۱ نتیجه

عنوانساقی‌نامه

نویسندهمیرزا ابوطالب فندرسکی

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ83ـ 8036ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۷۲