نویسنده: میرزا آقاخان کرمانی

۱ نتیجه

عنوانآیینۀ سکندری: تاریخ ایران از زمان ماقبل تاریخ تا رحلت حضرت ختمی‌مرتبت

نویسندهمیرزا آقاخان کرمانی

ناشرچشمه

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۰۰

شابک 3_560_362_964_978

تعداد صفحات۴۵۹