نویسنده: میرزامحمد حسنی

۲ نتیجه

عنوانتبار و نشان‌شناسی سواران ساسانی در نقش‌برجسته فیروزآباد

نویسندهرضا کلانی با درآمدی از میرزامحمد حسنی

ناشرندای تاریخ

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ10ـ8875ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۲۳

عنوانمسجد سنگی و آسیاب سنگی داراب (بررسی تاریخی)

نویسندهمیرزامحمد حسنی

ناشرطهوری

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک3ـ50ـ5911ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۹۴