نویسنده: مژگان همایون‌فر

۱ نتیجه

عنواندرسنامۀ دستور زایشی: نظریۀ حاکمیت و مرجع‌گزینی

نویسندهمژگان همایون‌فر

ناشرنویسه پارسی

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک1ـ30ـ7386ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۳۰