نویسنده: مژگان همایون‌فر

۱ نتیجه

عنوانآشنایی با دستور ساخت گروهی هسته‌بنیان

نویسندهمژگان همایون‌فر

ناشرنویسه پارسی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک6ـ48ـ7030ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۱۲