نویسنده: مهشید میرفخرایی

۱ نتیجه

عنوانزردشت و گاهان؛ بررسی دستوری و محتوایی دو فصل 47 و 48 سپنتامنیوگاه (اوستا و زند)

نویسندهمهشید میرفخرایی

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ926ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۵۵