نویسنده: مهسا رون

۱ نتیجه

عنوانشد خزان گلشن آشنایی: زندگی و شعر رهی معیری

نویسندهمهسا رون

ناشرنسل آفتاب

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک 3ـ38ـ5847ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۰۰