نویسنده: مهدی نجاری

۱ نتیجه

عنوانچگونگی اعطای القاب مشابه در دوره قاجار: مطالعه موردی بر روی لقب مشیرالدوله

نویسندهمهدی نجاری

ناشرندای تاریخ

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ6ـ94538ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۵۰