نویسنده: مهدی رضائی

۱ نتیجه

عنوانبررسی ساختاری و آواشناختی گویش‌های ترکی جنوب زنجان (قیدار ـ گرماب ـ شاهسون)

نویسندهمهدی رضائی

ناشرآوای خاور

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰

شابک3ـ7ـ96362ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۱۷۶