نویسنده: مهدی خبازی کناری

۱ نتیجه

عنواندیفر(ا)نس؛ ساختارزدایی دریدا

نویسندهمهدی خبازی کناری

ناشرسیاهرود

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ0ـ96317ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۵۶