نویسنده: مهدی حسنی (اردبیل‌لی)

۱ نتیجه

عنواناورارتوها و ترکان باستان

نویسندهمهدی حسنی (اردبیل‌لی)

ناشرقالان یورد

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتبریز

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ9ـ99528ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۷۲