نویسنده: منوچهری دامغانی

۱ نتیجه

عنواندیوان منوچهری دامغانی

نویسندهمنوچهری دامغانی

ناشربنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ33ـ5942ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۲۴+۱۲