نویسنده: منصوره وثیق

۲ نتیجه

عنواندنانیر؛ سیر دینار در تاریخ پولی ایران

نویسندهمنصوره وثیق

ناشرستوده

تاریخ چاپ۱۳۸۷

مکان چاپتبریز

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ10ـ5003ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۰۰

عنواننوروز در آذربایجان

نویسندهمنصوره وثیق

ناشرایران شناخت

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتبریز

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ8ـ94396ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۵۸