نویسنده: منصوره اتحادیه، رقیه آقابالازاده

۲ نتیجه

عنوانتجار و تجارت؛ منتخبی از اسناد تجارتخانۀ اتحادیه

نویسندهبه کوشش منصوره اتحادیه، رقیه آقابالازاده شللو

ناشرتاریخ ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ43ـ8687ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۰۹

عنوانمحتشم‌السلطنه؛ منتخبی از اسناد حکومت ارومیه حسن اسفندیاری (جلد سوم)

نویسندهمنصوره اتحادیه، رقیه آقابالازاده

ناشرتاریخ ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ06ـ8687ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۴۰