نویسنده: منسوب به روایت ابو مخنف لوط بن یحیی بن سعید بن مخنف بن سلیم الأزدی کوفی

۱ نتیجه

عنوانبطال‌نامه؛ حماسۀ جعفر بن حسین ملقب به سید بطال غازی

نویسندهمنسوب به روایت ابو مخنف لوط بن یحیی بن سعید بن مخنف بن سلیم الأزدی کوفی

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ377ـ436ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۴+۴۹۸