نویسنده: مقدمه، تصحیح و توضیحات: محمد جعفری (قنواتی)، زهرا محمدحسنی صغیری

۱ نتیجه

عنوانشاهنامۀ هفت لشکر: طومار نقالی (از سال 1208 هجری قمری اواخر دورۀ زندیه)

نویسندهمقدمه، تصحیح و توضیحات: محمد جعفری (قنواتی)، زهرا محمدحسنی صغیری

ناشرخاموش

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپاصفهان

تیراژ۳۰۰

شابک2ـ65ـ6942ـ622ـ978

تعداد صفحات۶۷۱