نویسنده: معین‌الدین فراهی هروی

۱ نتیجه

عنواندیوان معین‌الدین فراهی هروی (ملا مسکین)

نویسندهمعین‌الدین فراهی هروی

ناشرروزنه

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ590ـ334ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۰۲