نویسنده: معصومه محمدی‌سیف

۱ نتیجه

عنوانجامعه‌شناسی پوشاک سنتی و زیورآلات زنان ایران‌زمین

نویسندهمعصومه محمدی‌سیف

ناشراندیشه احسان

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ45ـ6026ـ622ـ978

تعداد صفحات۵۸۷