نویسنده: معصومه ابراهیمی

۲ نتیجه

عنواناز جام پیاله تا استکان نعلبکی: چای‌نوشی به مثابۀ فرهنگ

نویسندهپیمان متین، معصومه ابراهیمی

ناشرفرهامه

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ4ـ94843ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۲۵

عنواندیوشناسی ایرانی

نویسندهمعصومه ابراهیمی

ناشرمؤلف

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4_9257_04_964_978

تعداد صفحات۲۴۰