نویسنده: مصطفی پاشنگ

۷ نتیجه

عنوانپارسی، زبانی پنج‌هزارساله

نویسندهمصطفی پاشنگ

ناشرآرون

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ08ـ7735ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۴۴

عنوانفرهنگ نام‌های کهن و باستانی استان مازندران

نویسندهمصطفی پاشنگ

ناشرآرون

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ804ـ231ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۶۶

عنوانفرهنگ نام‌های کهن و باستانی استان تهران

نویسندهمصطفی پاشنگ

ناشرآرون

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ744ـ231ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۵۰

عنوانکلید شناخت زبان پارسی (پارسی‌نگاری)

نویسندهمصطفی پاشنگ

ناشرآرون

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک7ـ671ـ231ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۳۴

عنواننام‌های کهن و باستانی استان خوزستان

نویسندهمصطفی پاشنگ

ناشرمؤلف

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ1211ـ00ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۸۸

عنواننام‌های باستانی استان تهران

نویسندهمصطفی پاشنگ

ناشرمؤلف

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ8125ـ60004ـ978

تعداد صفحات۴۱۲

عنواننام‌های باستانی استان میانه (مرکزی)

نویسندهمصطفی پاشنگ

ناشرمؤلف

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ 6908ـ 04ـ600ـ 978

تعداد صفحات۶۲۱