نویسنده: مصطفی پاشنگ

۳ نتیجه

عنواننام‌های کهن و باستانی استان خوزستان

نویسندهمصطفی پاشنگ

ناشرمؤلف

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ1211ـ00ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۸۸

عنواننام‌های باستانی استان تهران

نویسندهمصطفی پاشنگ

ناشرمؤلف

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ8125ـ60004ـ978

تعداد صفحات۴۱۲

عنواننام‌های باستانی استان میانه (مرکزی)

نویسندهمصطفی پاشنگ

ناشرمؤلف

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ 6908ـ 04ـ600ـ 978

تعداد صفحات۶۲۱