نویسنده: مسعود انصاری

۲ نتیجه

عنوانترجمۀ تعلیقات صدرالدین محمد شیرازی بر شرح حکمة الاشراق سهروردی

نویسندهمسعود انصاری

ناشرمولی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک3ـ196ـ339ـ600ـ978

تعداد صفحات۷۵۶

عنوانترجمۀ شرح قطب‌الدین محمود شیرازی بر حکمة الاشراق سهروردی

نویسندهمسعود انصاری

ناشرمولی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک0ـ197ـ339ـ600ـ978

تعداد صفحات۷۲۰