نویسنده: مریم کوچکی شلمانی

۱ نتیجه

عنواننخستین نظریه‌های نقد ترانۀ فارسی

نویسندهمریم کوچکی شلمانی

ناشرجدی کار

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ07ـ7275ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۸۵