نویسنده: مریم نصراصفهانی

۱ نتیجه

عنوانانسان و خانه؛ زن، قلمرو عمومی و قلمرو خصوصی در یونان باستان

نویسندهمریم نصراصفهانی

ناشرکرگدن

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک6ـ97ـ6420ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۰۴