نویسنده: مریم طایفه قشقایی با مقدمۀ دکتر نصرالله پورجوادی

۱ نتیجه

عنواننبرد زردشت با اهریمن: ترجمۀ فرگرد نوزدهم ویدیوداد (وندیداد) و مقایسۀ متن اوستایی با ترجمۀ پارسی میانۀ آن

نویسندهمریم طایفه قشقایی با مقدمۀ دکتر نصرالله پورجوادی

ناشربرسم

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ35ـ7138ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۶۱