نویسنده: مریم حاتمی زیرنظر سعید عریان

۱ نتیجه

عنوانمینوی خرد: پژوهش بر پایۀ متن پازند

نویسندهمریم حاتمی زیرنظر سعید عریان

ناشربرسم

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ08ـ7138ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۳۱