نویسنده: مرضیه حسینی

۱ نتیجه

عنوانوضعیت اشتغال زنان در دورۀ رضاشاه

نویسندهمرضیه حسینی

ناشرتاریخ ایران

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ89ـ8687ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۶۰